html site templates


Mielipiteitäni

1.) Miten saada uutta näkökulmaa Salon päätöksentekopöytiin korona-ajan vaaleissa?Mielipidekirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa sunnuntaina 17.1.2021:

1.) Onnistuuko uusiutuminen?

Kaupunkimme on vastuullisten päätösten edessä tulevina vuosina ja vaatimustaso kevään kuntavaaleissa valittaville päättäjille on korkealla.

Salossa, kuten lukuisissa Suomen kunnissa, talous on aivan välttämätöntä saada kestävästi tasapainotettua. Se on tehokkain tie päästä keskittämään huomio kaupunkimme asukkaiden ja yritysten elinvoimaisuutta sekä lukuisten alueidemme vetovoimaa lisäävien tekijöiden parantamiseen: Salon positiivisen kierteen käynnistämiseen!

Kuten olemme harmillisesti joutuneet toteamaan, riittävästi vaikuttavia päätöksiä Salon talouden oikaisemiseksi ei ole saatu aikaiseksi. Kaupunkimme päätöksenteko on vaaleissa valituilla päättäjillä, kuten Janne Väistö muistutti kirjoituksessaan (SSS 10.1.). Päätöksentekokyvyn saattaminen tulokselliselle uralle edellyttää, että saamme uutta näkökulmaa ja asennetta päätöksentekopöytiin. Avainasemassa ovat yhteistyökyky yli puoluerajojen ja virkamieskunnan suuntaan sekä tahto tarkastella kokonaisuutta myös oman laatikon ulkopuolelta.

Kuntavaalien tulos tulee määrittämään puolueiden väliset voimasuhteet, mutta merkityksellistä Salolle on myös se, millaisia henkilöitä puolueiden listoilta uuteen valtuustoon valitaan. Uutta näkökulmaa ja asennetta ei saada ilman uusia ihmisiä.

Kuntavaalit tullaan käymään poikkeuksellisena aikana, ja tällä on huomattavaa vaikutusta ehdokkaiden mahdollisuuksiin kampanjoida ja kohdata äänestäjiä. Ylen uutisissa (5.1.2021) nostettiin esiin huoli siitä, miten tilanne hankaloittaa uusien ehdokkaiden mahdollisuutta tulla valituksi. Vaalitapahtumien puuttuminen tai äänestäjien pelko osallistua niihin vaikuttavat eniten uusiin ehdokkaisiin, arvelee vaalitutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta.

Väitän, että sosiaalisen median merkitys tulee korostumaan huhtikuussa järjestettävissä kuntavaaleissa, ja ne ehdokkaat ovat vahvoilla, joilla on jo ennestään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
Näkyvyys ja viestintä verkossa ei kuitenkaan tavoita kaikkia ihmisryhmiä, ja ilman mahdollisuutta suoriin kohtaamisiin jäävät monet uudet ehdokkaat osin pimentoon ja tuntemattomiksi.

Netti ja sosiaalinen media ovat keskeinen vaalitiedon lähde ja etenkin nuorille oletettavasti tärkein. Myös vaalikoneet ovat merkittävä tiedonsaannin paikka ja mahdollistavat suoran dialogin puuttuessa mahdollisuuden tutustua ehdokkaiden arvopohjaan ja näkökantoihin. Vaalikoneita kannattaa jokaisen hyödyntää ennen äänestyspäätöstä.

Kannustan ennakkoluulottomasti tutustumaan ehdokaslistoihin ja erityisesti uusiin ehdokkaisiin, jotka ovat avainasemassa ohjaamaan Saloa positiiviseen kehityskulkuun!

Kalle Räike
DI ja paluumuuttaja
kuntavaaliehdokas (kok.)
Salo, Paukkulan kaupunginosa

2.) Kylät ja lähipalvelut vetovoimatekijöinä

Salon kylät ja lähipalvelut – niistä kumpuaa Salon elinvoima ja meillä on valtava potentiaali hyödynnettävänä!

Kaikille tuttu elämäntilanne, ”ruuhkavuodet”, avaa silmät etsimään elinympäristöä, joka mahdollistaa laadukkaan elämisen ja toimivan arjen ilman ylimääräisiä kuormittavia tekijöitä sekä asumisen järkevän kustannustason.

Samaa pohdintaa tehdään lukuisissa muissakin elämänvaiheissa asumiseen ja mahdolliseen muuttamiseen liittyen. Elämäntilanne määrittää valintakriteerien prioriteetit, mutta yhteistä on pyrkimys monipuolisuuteen ja vaivattomuuteen.
Etenkin nyt korona-ajan ja teknologisen kehityksen vauhdittamana etätyömahdollisuudet ovat monella alalla pysyvästi yleistyneet ja etätyö on jo muodostunut normiksi. Tämä yhdistettynä Salon erinomaiseen sijaintiin toimivien liikenneyhteyksien varrella, mahdollistaa asumisen ja elämisen Salossa, vaikka työpaikka sattuisikin sijaitsemaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Työ on ihmiselle välttämätön toimeentulon perusedellytys ja tärkeä, joskaan ei ainoa, asuinpaikan valintaa ohjaava tekijä. Laatua koko perheen elämään tuovat monipuoliset oman kylän ja lähialueen harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuudet, luonto ja ympäristö sekä helposti saavutettavat ja mutkattomasti toimivat peruspalvelut, kuten terveydenhuolto, päiväkodit ja koulut, kirjastot ja muut kulttuuripalvelut.

Salo ulottuu laajalle alueelle ja muodostuu kaupunkikeskustan lisäksi lukuisista kylistä ja aluekeskuksista. Kylät ovat Salolle kasvua mahdollistava voimavara ja vetovoimatekijä. Tuomalla rohkeasti esiin kyliemme vahvuuksia ja toteuttamalla kylien elinvoimaa ylläpitäviä ja kehittäviä päätöksiä, voimme saada merkittävät määrät uusia perheitä asettumaan Saloon asumaan: rakentamaan, remontoimaan, käyttämään palveluita, toimimaan aktiivisesti seuroissa, yhdistyksissä ja harrastuspiireissä, perustamaan yrityksiä ja kaikkea sitä, josta kasvaa kyliemme ja koko Salon elinvoimaisuus. Saloon suuntautuvan muuttoliikkeen lisäksi on vähintään yhtä tärkeää varmistaa, että Salossa myös viihdytään ja täältä ei ole tarvetta muuttaa muualle.

Vaikka liikenneyhteydet ovatkin pääosin toimivia ja etätyö on voimistuva trendi, ovat Saloon asettumisen ja kylien elinvoimaisuuden kriteereitä luonnollisesti myös paikalliset työpaikat. Työpaikkoja alueillemme luovat Salossa jo olevat menestyvät ja kasvavat yritykset sekä Saloon sijoittuvat tai perustettavat yritykset. Salon keskusta-alue mm. IoT Campuksineen on yrityksille keskeinen sijoittumispaikka, mutta vahvoja ja kasvavia yrityksiä on myös Salon monissa kylissä. Aktiivisten asukkaiden lisäksi myös yritykset rakentavat kylien identiteettiä ja osaltaan parantavat koko kaupungin vireyttä ja kasvuvoimaa.

Lyhyiden etäisyyksien ja läheltä saavutettavien palveluiden lisäksi ehdoton vetovoimatekijä Salolle on kylien tarjoama lähiluonto ja ympäristö: metsäpolut, lammet ja järvet, pellot ja niityt, monimuotoiset metsiköt, saaristo ja meri. Kylien lähellä saavutettava luonto on meille suomalaisille taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta korkealle arvostettava hyvää elämänlaatua mahdollistava elementti.

Aktiiviset asukkaat ja yritykset sekä kattavat lähipalvelut Salon kylissä mahdollistavat koko Salon elinvoiman ja positiivisen kehittymisen!

Kalle Räike
Kuntavaaliehdokas, Kokoomus, Salo


3.) Kohti elinvoimaisuutta digipalveluita hyödyntäen

Mielipidekirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa 21.4.2021

Me salolaiset olemme selvinneet rakennemuutosvuosista ja kääntäneet kurssin kohti toiveikasta tulevaisuutta. Korona-ajasta huolimatta seutumme sykkii elinvoimaa, toimeliaisuutta ja orastavaa kasvua.

Muutosvuosien jäljiltä kaupungin talous ei kuitenkaan ole tasapainossa. Salon kantokyky ei kestä nykyisen palveluverkon kustannuskuormaa. Valtion ylisuuret koronatuet kunnille tai kuntaveron korotukset eivät ole kestävä ratkaisu, eikä nopeita keinoja tulopohjan vahvistamiseen liiemmin ole.

Vaalien aikataulumuutoksen takia tulevat päättäjät joutuvat pikaisesti hyppäämään kiinni tärkeään strategiatyöhön. Strategia määrittää suunnan tuleville vuosille: vision elinvoimaisesta tulevaisuudesta ja toimenpiteet sinne pääsemiseksi sekä arvot ja prioriteetit. Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen on sisällytettävä Salon strategiaan.

Uudella valtuustolla on oltava rohkeutta tehdä päätökset talouden oikaisemiseksi. Yksittäistenkin päätösten on johdettava kohti strategiassa kuvattuja tavoitteita, joista tärkeimpänä on oltava Salon elinvoimaisuuden systemaattinen kehittäminen.

Kaupungin palveluverkko on monipuolinen ja alueellisesti laaja. Näin mahdollistetaan laadukas elämä kehdosta hautaan kaikilla alueilla – sekä nykyisille että tulevaisuuden salolaisille. Lyhyen tähtäimen kustannussäästöjä olisi osoitettavissa palveluverkkoa karsimalla ja tuotantoa keskittämällä. Väitän kuitenkin, että harkitsemattomasti tehtyinä tällaiset leikkaukset johtavat elinvoimaisuuden ja kasvun hiipumisen. Toimivat lähipalvelut ovat merkittävä vetovoimatekijä.

Mitkä keinot sitten toimisivat? Toiminnan tehostaminen, tuottamattoman työn eliminointi ja digitalisaation mahdollistamat uudet tavat tuottaa palveluita.

Kaupungin palvelutuotannon tehokkuutta on jo vuosia trimmattu. Lisätehoa voidaan yhä saavuttaa kilpailutusta ja ostopalvelua lisäämällä. Tämä keino on hyödynnettävä, ja mahdollistettava osallistuminen myös ketterille paikallisille yrityksille.

Yksi korona-ajan ilmiöistä on digipalveluiden käytön arkipäiväistyminen. Osaaminen on parantunut kaikissa ikäryhmissä ja ihmiset ovat halukkaita käyttämään digipalveluita arjessaan. Tämä trendi Salon kannattaa hyödyntää, ja seuraavassa on muutama esimerkki.

Terveyspalveluita voidaan digipalveluina tuoda suoraan kotiin sijainnista ja ajasta riippumatta. Palveluiden saatavuus paranee kustannusten keventyessä, kun henkilöstön määrää eri sijainneissa optimoidaan. Toki kaikkea ei digikanavaan sovi ohjata, mutta tehdään se mikä voidaan.

Digipalvelut ovat avuksi myös opetuksessa: Etä- ja verkko-opetusta sekä valinnaisuutta voidaan harkiten toteuttaa yhteistyössä toimipisteiden kesken. Näin päästään palvelutaso säilyttäen parempaan kustannustehokkuuteen. Kenties jopa mahdollistetaan kyläkoulujen säilyttäminen, mikäli oppilasmäärät olisivat tilapäisesti alhaisia.

Avainasemassa ovat digitaalisten mahdollisuuksien ennakkoluuloton hyödyntäminen sekä yhteistyö.

Salolla on pysyviä vahvuuksia, kuten sijainti, lähiluonto, keskusta ja lukuisat kylät. Niissä on valtava potentiaali, kunhan onnistumme talouden tasapainottamisessa viisaasti viemättä elinvoimaisuuden edellytyksiä.

Tulevilta päättäjiltämme vaaditaan rohkeutta ja katsetta eteenpäin.

Kalle Räike
DI ja paluumuuttaja
kuntavaaliehdokas (kok.)
Salo, Paukkulan kaupunginosa 

Kalle Räike mielipidekirjoitus